Teikiama pagalba

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisijai vadovauja pavaduotoja ugdymui – Regina Jarmulkienė.

Nariai:

 • -vyr. logopedės Danguolė Ivoškienė ir Birutė Germanavičiūtė;
 • – vyr. socialinė pedagogė Deimantė Navickienė;
 • – auklėtoja metodininkė Jurgita Šerberienė;
 • – sekretorė – auklėtoja Dalytė Redikienė.

Lopšelyje-darželyje „Šermukšnėlis“ dirba kvalifikuota specialistų komanda:

 • -Vyr. logopedės;
 • -Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
 • -Vyr. socialinė pedagogė;
 • -Menų pedagogės.

Vaikų kalbos raidą stebi ir pagalbą teikia vyr. logopedės: Danguolė Ivoškienė ir Birutė Germanavičiūtė.

Logopedo funkcijos:

 • -Gavusi tėvų sutikimus, tiria ir įvertina vaikų kalbą, pildo mokinių kalbos įvertinimo korteles.
 • -Iki rugsėjo mėn. 15 d. parengia vaikų, kurie turi kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašus bei sutrikimų šalinimo programas.
 • -Komplektuoja vaikų grupes įvairiems sutrikimams šalinti, dirba pogrupiais ( 2–4 vaikai); grupėmis (5–8 vaikai) bei individualiai.
 • -Organizuoja pratybas (moko vaikus taisyklingai tarti garsus; girdėti ir skirti garsus; pažinti raides; kalbėti gramatiškai taisyklingais sakiniais; pasakoti, sekti pasakas).
 • -Metodinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams (globėjams) ir jų konsultavimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais.
 • -Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.
 • -Bendradarbiauja su miesto pedagogine psichologine tarnyba.
 • -Ištaisius kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, apie korekcinio darbo rezultatus informuoja tėvus, auklėtojas bei vaiką stebi 3 mėnesius.

Lopšelyje-darželyje „Šermukšnėlis“ vaikų socialinę raidą stebi ir socialinę-pedagoginę pagalbą teikia vyr. socialinė pedagogė Deimantė Navickienė.

Socialinio pedagogo darbo kryptys:

 • -Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais ugdymo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • -Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais turinčiais emocijų ir elgesio problemų.
 • -Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti vaiką: suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.
 • -Bendradarbiauja su grupių auklėtojomis, kitais pedagogais ir specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį – pedagoginį klimatą, sukurti jaukią ir saugią darbo aplinką.
 • -Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
 • -Inicijuoja, organizuoja socialinių ir prevencinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 • -Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • -Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • -Kartu su grupių auklėtojomis rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.

Lopšelyje-darželyje „Šermukšnėlis“  tinkamų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu ir  vaikų psichine sveikata rūpinasi psichologė Giedrė Jankuvienė.

Problemos, su kuriomis dažniausiai susiduria vaikų tėvai:

 • Emocinės problemos: adaptacijos sunkumai, nepasitikėjimas savimi, jaudulys, nerimas, baimė, emocijų valdymo sunkumai ir kt.;
 • Elgesio problemos: elgesio valdymo sunkumai, drausmės problemos ir kt.;
 • Problemos šeimoje: tėvų skyrybos, netektys ir kt.;
 • Bendravimo problemos: bendravimo su vaiku sunkumai, nesutarimai su tėvais, kitais artimaisiais, bendravimo sunkumai su bendraamžiais ir kt.
 • Problemos, susijusios su protiniu išsivystymu: susikaupimo sunkumai, dėmesio išlaikymo sunkumai, motyvacijos stoka, raidos sutrikimai ir kt.

Psichologo pagrindinės darbo kryptys:

 • Rūpintis vaikų psichine sveikata ir tinkamų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;
 • Dirbti su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais;
 • Konsultuoti vaikus, tėvus, globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais;
 • Teikti rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (globėjams) ir pedagogams;
 • Vykdyti individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlikti psichologinius įvertinimus ir tyrimus;
 • Vykdyti tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą
 • Bendradarbiauti su kitais įstaigoje dirbančiais specialistais, pedagogais ir administracija sprendžiant kilusius sunkumus.

Tėveliai ir vaikučiai priimami antradieniais ir trečiadieniais nuo 8:30 iki 12:30 val. Dėl konsultacijos kitu laiku būtina tartis asmeniškai. Psichologas dirba socialinio pedagogo kabinete.

Konsultacijoms būtina registruotis iš anksto el. paštu – giedrajai@gmail.com.

Informacija atnaujinta — 2020 sausio 21 | << ATGAL

Kauno lopšelis – darželis „Šermukšnėlis“
Įstaigos kodas: 191643594
A. s.
Bankas:

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Aldona Leonavičienė

Ramanausko-Vanago 6, LT-49305 Kaunas
Direktorės tel.: 8 (37) 31-20-15
Tel./faks. 8~37 31-20-15
El. paštas: ldsermuksnelis@gmail.com

2020 © Kauno l-d „Šermukšnėlis“
Versija neįgaliesiems