Teikiama pagalba

VAIKO GEROVĖS UGDYMO KOMISIJA

Vaiko gerovės ugdymo komisijai vadovauja pavaduotoja ugdymui – Regina Jarmulkienė.

Nariai:

 • -logopedės Aušra Arlauskaitė ir Julija Pienauskienė;
 • -socialinė pedagogė Kristina Klimovienė;
 • -auklėtoja metodininkė Jurgita Šerberienė;
 • Vaiko gerovės ugdymo komisijos sekretorė – neformaliojo ugdymo pedagogė Karolina Lazdauskytė.

Lopšelyje-darželyje „Šermukšnėlis“ dirba kvalifikuota specialistų komanda:

 • -Logopedės;
 • -Bendrosios praktikos slaugytoja-dietistė;
 • -Socialinė pedagogė;
 • -Kūno kultūros pedagogė;
 • -Muzikos pedagogė;
 • -Menų pedagogė.

Vaikų kalbos raidą stebi ir pagalbą teikia logopedės metodininkės: Aušra Arlauskaitė ir Julija Pienauskienė.

Logopedo funkcijos:

 • -Gavusi tėvų sutikimus, tiria ir įvertina vaikų kalbą, pildo mokinių kalbos įvertinimo korteles.
 • -Iki rugsėjo mėn. 15 d. parengia vaikų, kurie turi kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašus bei sutrikimų šalinimo programas.
 • -Komplektuoja vaikų grupes įvairiems sutrikimams šalinti, dirba pogrupiais ( 2–4 vaikai); grupėmis (5–8 vaikai) bei individualiai.
 • -Organizuoja pratybas (moko vaikus taisyklingai tarti garsus; girdėti ir skirti garsus; pažinti raideles; kalbėti gramatiškai taisyklingais sakiniais; pasakoti, sekti pasakas).
 • -Metodinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams (globėjams) ir jų konsultavimas sppecialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais.
 • -Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.
 • -Bendradarbiauja su miesto pedagogine psichologine tarnyba.
 • -Ištaisius kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, apie korekcinio darbo rezultatus informuoja tėvus, auklėtojas bei vaiką stebi 3 mėnesius.

Neformaliojo ugdymo mokytoja Karolina Lazdauskytė lopšelyje-darželyje „Šermukšnėlis“ vaikams veda kūno kultūros užsiėmimus.

Neformaliojo ugdymo mokytojas:

 • organizuoja kūno kultūros užsiėmimus visiems lopšelio-darželio vaikams;
 • saugoja ir stiprina fizinę vaikų sveikatą;
 • pastebi ir šalina vaikų laikysenos ir judėjimo sutrikimus;
 • parenka, derina ir taiko įvairius judėjimo būdus, garantuojančius tinkamą fizinę vaiko raidą;
 • atsižvelgdamas į gydytojų, PPT išvadas ir rekomendacijas, koreguoja judesio ir padėties sutrikimus;
 • glaudžiai bendradarbiauja su pedagogais, kitais specialistais ir vaikų tėvais;
 • inicijuoja ir organizuoja projektus bei šventes susijusias su fizine veikla.

Lopšelyje-darželyje „Šermukšnėlis“ vaikų socialinę raidą stebi ir socialinę-pedagoginę pagalbą teikia socialinė pedagogė Kristina Klimovienė.

Socialinio pedagogo darbo kryptys:

 • -Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais ugdymo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • -Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais turinčiais emocijų ir elgesio problemų, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos bei prevencines programas.
 • -Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką: suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.
 • -Bendradarbiauja su grupių auklėtojomis, kitais pedagogais ir specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį – pedagoginį klimatą, sukurti jaukią ir saugią darbo aplinką.
 • -Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
 • -Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 • -Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • -Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • -Kartu su grupių auklėtojomis rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.

Lopšelyje-darželyje „Šermukšnėlis“  tinkamų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu ir  vaikų psichine sveikata rūpinasi psichologė Giedrė Jankuvienė.

Problemos, su kuriomis dažniausiai susiduria vaikų tėvai:

 • Emocinės problemos: adaptacijos sunkumai, nepasitikėjimas savimi, jaudulys, nerimas, baimė, emocijų valdymo sunkumai ir kt.;
 • Elgesio problemos: elgesio valdymo sunkumai, drausmės problemos ir kt.;
 • Problemos šeimoje: tėvų skyrybos, netektys ir kt.;
 • Bendravimo problemos: bendravimo su vaiku sunkumai, nesutarimai su tėvais, kitais artimaisiais, bendravimo sunkumai su bendraamžiais ir kt.
 • Problemos, susijusios su protiniu išsivystymu: susikaupimo sunkumai, dėmesio išlaikymo sunkumai, motyvacijos stoka, raidos sutrikimai ir kt.

Psichologo pagrindinės darbo kryptys:

 • Rūpintis vaikų psichine sveikata ir tinkamų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;
 • Dirbti su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais;
 • Konsultuoti vaikus, tėvus, globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais;
 • Teikti rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (globėjams) ir pedagogams;
 • Vykdyti individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlikti psichologinius įvertinimus ir tyrimus;
 • Vykdyti tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą
 • Bendradarbiauti su kitais įstaigoje dirbančiais specialistais, pedagogais ir administracija sprendžiant kilusius sunkumus.

Tėveliai ir vaikučiai priimami pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 7:30 iki 12:30 val. Dėl konsultacijos kitu laiku būtina tartis asmeniškai. Psichologas dirba socialinio pedagogo kabinete.

Konsultacijoms būtina registruotis iš anksto el. paštu – giedrajai@gmail.com.

Informacija atnaujinta — 2018 birželio 19 | << ATGAL

Kauno lopšelis – darželis „Šermukšnėlis“
Įstaigos kodas: 191643594
A. s.
Bankas:

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Aldona Leonavičienė

Ramanausko-Vanago 6, LT-49305 Kaunas
Direktorės tel.: 8 (37) 31-20-15
Tel./faks. 8~37 31-20-15
El. paštas: ldsermuksnelis@gmail.com

2019 © Kauno l-d „Šermukšnėlis“